Rientolan Radioamatöörikerho OH3AG

 

 


SÄÄNNÖT

1 Kerhon nimi on Rientolan Radioamatöörikerho ja se on Rientolan setlementti ry:n nimellä yhdistysrekisteriin merkityn yhdistyksen alainen. Yhdistyksen sekä kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki.

2 Kerhon tarkoituksena on toimia radioamatööritoiminnasta kiinnostuneiden henkilöiden kokoontumispaikkana ja yhdyssiteenä, vaalia amatööriperinteitä, välittää jäsenille alaa koskevaa tietoa ja pitää yhteyttä muihin alan harrastajiin, kerhoihin ja yhdistyksiin.

3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho voi järjestää koulutusta, kilpailuja, esityksiä, näyttelyitä, juhlia, esitelmä- ja opetustilaisuuksia, seurata alalla tapahtuvaa kehitystä, tiedottaa siitä jäsenistölle, käynnistää yhteistyöhankkeita sekä suorittaa yhteishankintoja.
Kerho voi liittyä valtakunnallisen keskus- tai kattojärjestön jäseneksi.

4 Kerhon jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, joka haluaa edistää kerhon tarkoitusta, hyväksyy nämä säännöt ja jonka hallitus hakemuksesta jäseneksi hyväksyy. Jäsen voidaan erottaa, jos hän jättää jäsenmaksunsa maksamatta tai rikkoo kerhon, Rientolan setlementti ry:n, yhdistyslain tai muun lainsäädännön säännöksiä vastaan.

5 Kerhon jäsenet suorittavat määräaikaan mennessä yleiskokouksen määräämät maksut, jotka voivat olla erisuuria eri jäsenille. Vapaajäsenyydestä tai muusta jäsenmaksukäytännöstä päättää jäsenkokous hallituksen esityksestä.

6 Kerhon hallintoa hoitaa hallitus johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä neljä (4) kahdeksi vuodeksi valittua muuta jäsentä, joista kaksi eroaa vuosittain, ensi kerralla arvan perusteella. Puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet valitaan kerhon jäsenistä ja hallitus on päätösvaltainen jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan, sekä tarvittaessa muut toimihenkilöt, jotka voivat olla myös hallituksen ulkopuolelta. Tehtäviä voidaan hallituksessa tarvittaessa jakaa toisinkin.

7 Kerhon nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
Kerhon ja hallituksen kokouksista pidetään päätöspöytäkirjaa juoksevalla numeroinnilla.

8 Kerhon toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilintarkastajina toimivat Rientolan Setlementti ry:n tilintarkastajat ja tilit sekä toimintakertomus liitetään yhdistyksen tilinpäätökseen. Kerhon tilit, vuosikertomus ja muut tarpeelliset asiakirjat on toimitettava tilinpäätöstä ja tilintarkastusta varten tammikuun aikana.

9 Kerhon syyskokous pidetään loka- marraskuun aikana ja kevätkokous toukokuun loppuun mennessä hallituksen tarkemmin määräämänä aikana. Muita kokouksia pidetään hallituksen kutsusta. Kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähetettävällä kirjallisella ilmoituksella tai muulla todistettavalla tavalla.

10 Kerhon syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kerhon hallituksen esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.
2. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus ja maksumenettely eräpäivineen.
3. Suoritetaan puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten vaali.
4. Käsitellään muut asiat, jotka on kirjallisesti syyskuun loppuun mennessä saatettu syyskokouksen käsiteltäväksi.

11 Kerhon kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Esitetään hallituksen laatima edellisen vuoden vuosikertomus..
2. Esitetään tilinpäätös ja Rientolan Setlementti ry:n tilintarkastajien lausunto kerhon tilien osalta.
3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen osalta, tai muista toimenpiteistä, joihin vuoden kuluessa pidetty hallinto tai tilit antavat aihetta.
4. käsitellään muut asiat, jotka on kirjallisesti ennen maaliskuun loppua saatettu kevätkokouksen käsiteltäviksi.

12 Kokouksissa jokaisella kerhon jäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin on kyse sääntöjen 13 pykälässä mainituista muutoksista. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Näitä sääntöjä voidaan muuttaa kerhon kokouksessa jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja muutosta kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.

13 Päätös kerhon purkamisesta on tehtävä vähintään kahdessa kuukauden väliajoin pidetyssä kerhon kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Jos kerho purkautuu, on sen varat käytettävä kerhon tarkoitusta palvelevan toiminnan edistämiseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaan tai jätettävä Rientolan setlementti ry:n hallituksen päätettäväksi.

14 Muissa suhteissa noudatetaan pääyhdistyksen ja yhdistyslain sääntöjä.

Rientolan Radioamatöörikerho OH3AG:n uudistetut säännöt on hyväksytty kerhon syyskokouksessa 11.11.2015.